lidmaatschap_Contributie

Handige links
Inloggen

Agenda
30-8 
International Hockey
2-9 
Coachavond Jongste J
3-9 
Coachavond Jeugd
4-9 
Bestuursvergadering
7-9 
wedstrijd Boekaniers
22-9 
Clinics E en D jeugd
25-9 
Knotshockeytoernooi
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
lidmaatschap_Contributie 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/2019

Contributie 2018/2019     

Leeftijdsindicatie

Contributie met automatisch incasso

Contributie zonder automatisch incasso

Senioren

Ouder dan 18 jaar

€ 279

€ 299

Junior A

16 en 17 jaar

€ 257

€ 277

Junior B

14 en 15 jaar

€ 257

€ 277

Junior C

12 en 13 jaar

€ 240

€ 260

Junior D

10 en 11 jaar

€ 240

€ 260

Junior E

Vanaf 8 jaar

€ 173

€ 193

Junior F & Hockeyklas

Tot 8 jaar

€ 145

€ 165

Trimleden

€ 151

€ 171

Student-lidmaatschap¹

€ 202

€ 222

Student-lidmaatschap competitie2

€ 151

€ 171

Funkey hockey

4 en 5 jaar

€ 63

€ 83

Zaalhockey

€ 67,50

€ 87,50

Niet spelende leden/Vrienden van Dorsteti

€ 75

€ 95

Inschrijfgeld éénmalig bij inschrijving

€ 31,50

€ 31,50

Huur Dorsteti shirt (niet voor Funkey/Hockeyklas
en trimleden)

€ 12,00

€ 12,00

Gezinslidmaatschap3 € 718 € 738

Duo Lidmaatschap4

€ 175

€ 195

AUTOMATISCHE INCASSO EN INNING

Voor het seizoen 2018/2019 geldt het volgende:

- De af te geven machtiging tot incasso geldt voor de eenmalige inschrijvingskosten, contributie, zaalhockeycontributie en KNHB-boetes

NNieuwe leden kunnen alleen nog met automatische incasso betalen.

- Automatische incasso van de contributie wordt naar keuze van het lid, aangeboden voor 1, 2 of 3 termijnen. Het bedrag wordt evenredig over de periodes verdeeld.

o 1etermijn eind augustus

o 2etermijn eind november

o 3etermijn eind februari

- Voor leden die na 31 januari van het huidige seizoen worden ingeschreven geldt dat het gehele bedrag in één keer wordt geïncasseerd.

- Zaalhockeycontributie en KNHB boetes worden in één keer geïncasseerd. Het bedrag voor zaalhockey voor het seizoen 2018/2019 zal € 67,50 bedragen.

- Er geldt een toeslag voor leden die de factuur niet via automatische incasso betalen.

LEEFTIJD
De leeftijd wordt bepaald op 1 oktober van het huidige seizoen, voor leden die op dat moment lid zijn. Voor leden die gedurende het jaar lid worden geldt de leeftijd op moment van lid worden.

STUDENTEN

¹ Studenten zijn op 1 augustus ouder dan 18 jaar en staan voor het huidige seizoen ingeschreven aan een HBO of universitaire instelling. Op basis van een kopie van de inschrijving wordt het studententarief toegekend. Deze kopie dient door de student voor bij aanvang van het seizoen verstuurd te worden.

STUDENTEN-COMPETITIE
2Studenten die door de week elders wonen, maar wel bij onze club wedstrijden spelen, kunnen op verzoek gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij spelen uitsluitend wedstrijden op zondag en krijgen geen training. Zodra echter geconstateerd wordt dat ze wel trainen, zal de regeling worden ingetrokken en is alsnog het volledige ‘studenten lidmaatschap’ contributiebedrag voor dat jaar verschuldigd.

GEZINSLIDMAATSCHAP

3 Gezinslidmaatschap: voor gezinnen waar alle Dorsteti hockeyleden op één woonadres wonen, is het maximaal te betalen contributiebedrag voor dit seizoen vastgesteld op € 718,00 (bij automatisch incasso). Vanaf het 4e lid komt er een toeslag van € 31,50 KNHB bij. Zaalhockeyabonnement telt niet mee voor het maximale bedrag voor familiekorting.

DUO LIDMAATSCHAP

4In seizoen 2018-2019 start Dorsteti een pilot bij Dames 1 voor een duo-lidmaatschap. Het betreft een eenjarige pilot die volgend jaar geëvalueerd zal worden. De evaluatie zal uitwijzen of we duo-lidmaatschap als permanent lidmaatschap gaan aanbieden.

Uitganspunt van het duo-lidmaatschap is dat twee leden samen 1 volwaardig lid zijn. Aan het duo-lidmaatschap is echter wel een aantal voorwaarden verbonden namelijk:

  • een team moet uit minimaal 12 ‘fulltime’ spelers bestaan;
  • een duo-lidmaatschap dient gecomplementeerd te worden door een tweede duo aanmelding uit hetzelfde team;
  • duo’s dragen zelf zorg voor de inschrijving van de tweetallen, inschrijving is alleen mogelijk door samen een mail te sturen naar [email protected];
  • honorering geldt voor één seizoen; honorering in het verleden geeft geen garantie voor honorering van een dergelijk verzoek voor het komende seizoen;
  • misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;
  • een helft van een duo is een gewoon lid voor artikel 6 van de statuten.

HUUR DORSTETI SHIRT

Vanaf seizoen 2017-2018 gaat Dorsteti over op het verhuren van een shirt aan leden. Leden betalen dan per jaar een bedrag voor een periode van 3 jaar. Shirts zijn voor alle leden verplicht om te dragen, behalve voor Funkey- en Hockeyklasleden en Trimleden. De prijs van een shirt per jaar is

€ 12,00. Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet het shirt worden ingeleverd.

PROEFLESSEN / BEGIN LIDMAATSCHAP

Elk aspirant-lid kan 4 proeflessen volgen. Hierna dient de keuze gemaakt te worden om definitief lid te worden. Het lidmaatschap kan elke maand ingaan. Wanneer u besluit om geen lid te worden, zullen er geen kosten worden doorberekend. Wanneer u besluit om lid te worden, dan gaat het lidmaatschap van start vanaf de datum van de eerste proefles en is de inschrijving officieel (jeugdleden krijgen voor de proeflessen een proeflessenkorting).

De aanmelding voor proeflessen verloopt ook via dit inschrijfformulier.

CONTRIBUTIE

Degene die zich na 1 december van het huidige seizoen als lid van de vereniging aanmeldt, betaalt de eenmalige inschrijvingskosten en de contributie die berekend wordt naar het aantal maanden plus één dat hij in het huidige seizoen lid is.

Minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede

Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen.

Er zijn regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen:

- deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor ouderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)

- collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering (ook voor chronisch zieken en gehandicapten)

- Jeugdsportfonds

- studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)

- bijdrage zwemlessen (groep 3 t/m 6 basisschool) en bijdrage voor vervoer naar een zwembad buiten de gemeente

Andere inkomensondersteunende maatregelen

Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij Loket Wijk en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere ‘openbare plaatsen’ in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl of de Regionale Sociale Dienst: www.rsdkrh.nl. Bij het kopje ‘inkomen en uitkering/ minimabeleid’ vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Telefonische bereikbaarheid RSD: 030-6929500 op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.

Lokaal loket RSD

Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het een consulent van de Regionale Sociale Dienst. Ook kunt u bij de consulent terecht als u eens wilt praten over uw financiële situatie. Elke dinsdag wordt er spreekuur gehouden bij Loket Wijk in Wijk bij Duurstede. U kunt een afspraak maken via Loket Wijk, telefoonnummer 0343 – 473070.

 
Hoofdsponsor
Sponsoren