lidmaatschap_Contributie

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
7-6 
Bestuursvergadering
10-6 
BBQ JO16
16-6 
afsluiting T1mix
17-6 
Slotdag jongste jeug
24-6 
Afsluitdag en kampio
26-6 
Algemene Vergadering
5-7 
Bestuursvergadering
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
lidmaatschap_Contributie 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2022/2023


Contributie                   

Leeftijdsindicatie

Contributie 


Senioren

Ouder dan 18 jaar

€ 295


Junior A

16 en 17 jaar

€ 272


Junior B

14 en 15 jaar

€ 272


Junior C

12 en 13 jaar

€ 254


Junior D

10 en 11 jaar

€ 254


Junior E

Vanaf 8 jaar

€ 183


Junior F & Hockeyklas

Tot 8 jaar

€ 153


Trimleden

€ 160


Student-lidmaatschap¹

€ 214


Student-lidmaatschap competitie2


€ 160


Kabouterhockey

4 en 5 jaar

€ 67


Zaalhockey

€ 72


Niet spelende leden/Vrienden van Dorsteti

€ 80


Inschrijfgeld éénmalig bij inschrijving

€ 31,50


Huur Dorsteti shirt (niet voor Kabouters/Hockeyklas
en trimleden)

€ 12,00


Gezinslidmaatschap3 € 770

Duo Lidmaatschap4

€ 186AUTOMATISCHE INCASSO EN INNING

Voor het speelseizoen geldt het volgende: 


De contributie wordt betaald door middel van automatische incasso. Hiervoor

machtig je H.V. Dorsteti voor het eerste jaar voor het bedrag van de verschuldigde veldcontributie plus het inschrijfgeld en indien van toepassing voor de zaalhockeycontributie en KNHB-boetes en voor de volgende jaren alleen voor het (de) verschuldigde contributiebedrag(en).


- AuAutomatische incasso van de contributie wordt naar keuze van het lid, aangeboden voor 1, 2 of 3 termijnen. Indien gekozen wordt voor betaling in termijnen, dan wordt in het 2e en 3e termijn een opslag van € 1,50 geheven. Het bedrag wordt evenredig over de periodes verdeeld.

o 1etermijn half september

o 2etermijn eind november

o 3etermijn eind februari

- VoVoor leden die na 31 januari van het huidige seizoen worden ingeschreven, geldt dat het gehele bedrag in één keer wordt geïncasseerd.

- Zaalhockeycontributie en KNHB boetes worden in één keer geïncasseerd. Het bedrag voor zaalhockey zal € 72,00 bedragen.

NIET BETALEN CONTRIBUTIE
Indien H.V. Dorsteti je contributie niet kan incasseren, omdat er onvoldoende saldo op je rekening staat, dan worden extra administratiekosten (€ 20,-) in rekening gebracht voor het versturen van een nota.

LEEFTIJD
De leeftijd wordt bepaald op 1 oktober van het huidige seizoen voor leden die op dat moment lid zijn. Voor leden die gedurende het jaar lid worden, geldt de leeftijd op moment van lid worden.

STUDENTEN

¹ Studenten zijn op 1 augustus ouder dan 18 jaar en staan voor het huidige seizoen ingeschreven aan een HBO of universitaire instelling. Op basis van een kopie van de inschrijving wordt het studententarief toegekend. Deze kopie dient door de student voor bij aanvang van het seizoen verstuurd te worden.

STUDENTEN-COMPETITIE
2 Studenten die door de week elders wonen, maar wel bij onze clubwedstrijden spelen, kunnen op verzoek gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zij spelen uitsluitend wedstrijden op zondag en krijgen geen training. Zodra echter geconstateerd wordt dat ze wel trainen, zal de regeling worden ingetrokken en is alsnog het volledige ‘studentenlidmaatschap’ contributiebedrag voor dat jaar verschuldigd.

GEZINSLIDMAATSCHAP

3 Voor gezinnen waar alle Dorsteti hockeyleden op één woonadres wonen, is het maximaal te betalen contributiebedrag voor dit seizoen vastgesteld op € 770,00. Vanaf het 4e lid komt er een toeslag van € 31,50 KNHB bij. Zaalhockeyabonnement telt niet mee voor het maximale bedrag voor familiekorting.

DUO-LIDMAATSCHAP

4 Dit geldt voor alle veteranen teams. Uitgangspunt van het duo-lidmaatschap is dat twee leden samen 1 volwaardig lid zijn. Aan het duo-lidmaatschap is echter wel een aantal voorwaarden verbonden namelijk:

  • een team moet uit minimaal 12 ‘fulltime’ spelers bestaan;
  • een duo-lidmaatschap dient gecomplementeerd te worden door een tweede duo aanmelding uit hetzelfde team;
  • duo’s dragen zelf zorg voor de inschrijving van de tweetallen, inschrijving is alleen mogelijk door samen een mail te sturen naar [email protected];
  • honorering geldt voor één seizoen, honorering in het verleden geeft geen garantie voor honorering van een dergelijk verzoek voor het komende seizoen;
  • misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;
  • een helft van een duo is een gewoon lid volgens artikel 6 van de statuten.

HUUR DORSTETI SHIRT

Shirts zijn voor alle leden verplicht om te dragen, behalve voor Kabouter- en hockeyklasleden en trimleden. De prijs van een shirt per jaar is € 12,00. Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet het shirt worden ingeleverd, mits het shirt al 3 jaar gehuurd is.


PROEFLESSEN / BEGIN LIDMAATSCHAP

Elk aspirant-lid kan 4 proeflessen volgen. Hierna dient de keuze gemaakt te worden om definitief lid te worden. Het lidmaatschap kan elke maand ingaan. Wanneer u besluit om geen lid te worden, zullen er geen kosten worden doorberekend. Wanneer u besluit om lid te worden, dan gaat het lidmaatschap van start vanaf de datum van de eerste proefles en is de inschrijving officieel (jeugdleden krijgen voor de proeflessen een proeflessenkorting).

De aanmelding voor proeflessen verloopt ook via dit inschrijfformulier.

CONTRIBUTIE

Degene die zich na 1 december van het huidige seizoen als lid van de vereniging aanmeldt, betaalt de eenmalige inschrijvingskosten en de contributie die berekend wordt naar het aantal maanden plus één dat hij in het huidige seizoen lid is.

Minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede

Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor één van de inkomensondersteunende regelingen.

Er zijn regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen:

- deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor ouderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)

- collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering (ook voor chronisch zieken en gehandicapten)

- Jeugdsportfonds

- studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)

- bijdrage zwemlessen (groep 3 t/m 6 basisschool) en bijdrage voor vervoer naar een zwembad buiten de gemeente

Andere inkomensondersteunende maatregelen

Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij Loket Wijk en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere ‘openbare plaatsen’ in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl of de Regionale Sociale Dienst: www.rsdkrh.nl. Bij het kopje ‘inkomen en uitkering/ minimabeleid’ vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Telefonische bereikbaarheid RSD: 030-6929500 op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.

Lokaal loket RSD

Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het een consulent van de Regionale Sociale Dienst. Ook kunt u bij de consulent terecht als u eens wilt praten over uw financiële situatie. Elke dinsdag wordt er spreekuur gehouden bij Loket Wijk in Wijk bij Duurstede. U kunt een afspraak maken via Loket Wijk, telefoonnummer 0343 – 473070.

 
Hoofdsponsor

Sponsoren