info_statuten

Handige links
Inloggen

Agenda
4-3 
ALV RTC Duurstede
16-3 
A-feest
29-3 
Song Contest
13-4 
Dorsteti Hollandse A
10-6 
Vrienden Toernooi 20
22-6 
Slotdag Jongste Jeug
22-6 
Kampioenshuldiging e
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
info_statuten 

JB/MK/5779

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, twintig juli tweeduizend tien, verscheen voor mij,

Mr Marcus Johannes Sprenkels, notaris te Wijk bij Duurstede:

mevrouw Simona Fleur TIEMS, geboren te Best op zeven oktober negentienhonderd

drieënzeventig, (paspoort nummer: NV5KK6L28, afgegeven te Wijk bij Duurstede op

acht juli tweeduizend negen), wonende te (3962 TJ) Wijk bij Duurstede, Nachtegaal 49;

te dezen handelende in haar hoedanigheid van bestuurder van de te Wijk bij Duurstede

gevestigde vereniging

HOCKEYVERENIGING "DORSTETI", statutair gevestigd te

Wijk bij Duurstede, kantoorhoudende te (3961 MB) Wijk bij Duurstede, Lekdijk Oost

16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-

Nederland onder nummer 40477795.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene vergadering van de

vereniging op achttien mei tweeduizend tien heeft besloten de statuten der vereniging

algeheel te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit een afschrift van de notulen van de

bedoelde vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde, dat blijkens artikel 21 lid 4. ieder der

bestuurders bevoegd is de onderhavige akte te doen passeren.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld,

de statuten van de vereniging te wijzigen en gewijzigd vast te stellen als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De naam van de vereniging is Hockeyvereniging Dorsteti.

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Wijk bij Duurstede.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft primair als doel het beoefenen van het hockeyspel en voor het

overige het beoefenen van andere takken van sport en spel - in de ruimste zin des

woords - die in het kader van de vereniging passen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van

(oefen)wedstrijden, toernooien, clinics en door alle wettige middelen, die aan het

doel kunnen bijdragen.

BOEKJAAR

Artikel 3

Het boekjaar van de vereniging, hierna ook te noemen ‘verenigingsjaar’, loopt van één

juni van enig jaar tot en met éénendertig mei van het daaropvolgende jaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden, ereleden, leden van verdienste en

niet-spelende leden.

- 2 -

2. Het lidmaatschap is persoonlijk.

Artikel 5

1. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die tot de actieve sportbeoefening zijn

toegelaten en die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van

zestien jaar hebben bereikt.

2. Juniorleden zijn natuurlijke personen, die tot de actieve sportbeoefening zijn

toegelaten en voor één oktober van het lopende verenigingsjaar niet ouder zijn dan

zestien jaar.

3. Ereleden zijn gewone leden, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de

vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd

overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 2.

4. Leden van verdienste zijn gewone leden, die wegens hun verdiensten voor de

vereniging als zodanig zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 3.

5. Niet-spelende leden zijn gewone leden, die niet tot de actieve sportbeoefening zijn

toegelaten.

Artikel 6

1. Gewone leden, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn

dan achttien jaar, kunnen in het huishoudelijk reglement nader worden

onderscheiden in leeftijdscategorieën.

2. Gewone leden en wettelijke vertegenwoordigers van juniorleden hebben toegang

tot de algemene vergadering en hebben tenzij deze statuten anders bepalen, de

bevoegdheid om daar het woord te voeren en voorstellen te doen.

3. Waar in statuten en reglementen van de vereniging wordt gesproken over ‘leden’

zonder verdere aanduiding, dan worden daaronder zowel gewone leden als

juniorleden verstaan en waar in de statuten en reglementen wordt gesproken over

‘lidmaatschap’ zonder verdere aanduiding, dan wordt daaronder zowel het

lidmaatschap van gewone leden als van juniorleden verstaan, alles voor zover de

statuten en de reglementen geen nader onderscheid maken.

Artikel 7

1. Over de toelating van leden beslist het bestuur. Minderjarigen kunnen alleen

worden toegelaten, wanneer zij schriftelijke toestemming van hun wettelijke

vertegenwoordiger hebben.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering

benoemd.

3. Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.

4. De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating, alsmede de registratie

van leden, zijn geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8

1. Personen, die lid worden of zijn geworden van de vereniging worden daardoor lid

van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn als zodanig

(mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de Koninklijke

Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de

tuchtrechtspraak.

- 3 -

2. Personen, die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of

zullen uitoefenen, dienen zich ook te onderwerpen aan de statuten, reglementen en

besluiten van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen,

waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging de

nodige maatregelen nemen en zo nodig met de betrokken individuele personen een

daartoe strekkende overeenkomst aangaan.

3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing op personen, die uitsluitend door een

financiële bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en personen, die met de

hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben.

Artikel 9

1. Het bestuur kan een lid schorsen wanneer naar het oordeel van het bestuur een

gegronde reden bestaat tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging of

tot ontzetting uit het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

2. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door

kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bestuur tot opzegging

van dan wel ontzetting uit het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel

10; wanneer de bedoelde kennisgeving ontbreekt, vervalt de schorsing na deze

termijn. Hangende de procedure blijft het lid geschorst.

Artikel 10

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door de vereniging;

d. ontzetting uit het lidmaatschap.

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden

aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals deze bij de statuten zijn gesteld, te

voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt en

voorts wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het

lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door het

bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door het

bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke

Nederlandse Hockey Bond verboden is het betrokken lid als lid van de vereniging

te handhaven.

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts

schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (éénendertig mei)

met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan

echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid

redelijkerwijs niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Bij opzegging in strijd met het bepaalde in lid 4 eindigt het lidmaatschap op het

vroegst toegelaten tijdstip dat volgt op de datum waartegen was opgezegd.

6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een

maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een

andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

- 4 -

7. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen

wanneer zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.

8. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het

bestuur.

9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond

van het feit, dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook

dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene binnen een

maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de

algemene vergadering. Hij wordt daartoe zo spoedig mogelijk schriftelijk van het

besluit en de daaraan ten grondslag liggende motivering in kennis gesteld.

10. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien

verstande dat het geschorste lid het recht heeft om zich in de algemene vergadering,

waarin het beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

VERPLICHTINGEN LEDEN

Artikel 11

De leden van de vereniging zijn verplicht:

1. De statuten en de reglementen van de vereniging en van de Koninklijke

Nederlandse Hockey Bond, alsmede de besluiten van hun organen na te leven.

2. De verplichtingen, die de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey

Bond uit naam van zijn leden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te

aanvaarden en na te leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het

aanvaarden en nakomen van door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, mede

namens zijn leden, aangegane verplichtingen jegens een of meer derden, aangaande

de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of

uitzendrechten.

3. Zich voor, tijdens en na wedstrijden, behoorlijk te gedragen.

4. Er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en de

voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bestuur van de Koninklijke

Nederlandse Hockey Bond met betrekking tot de handhaving van de orde bij die

wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd.

5. Er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, van de

vereniging en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond door hun toedoen niet op

ontoelaatbare wijze worden geschaad.

6. Zich tegenover elkaar en derden en tegenover de Koninklijke Nederlandse Hockey

Bond te onthouden van bedrieglijke handelingen.

7. Tot betaling van contributie met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de

statuten en het huishoudelijk reglement.

GELDMIDDELEN

Artikel 12

- 5 -

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van leden,

entreegelden van nieuwe leden, bijdragen van donateurs en sponsoren,

erfstellingen, legaten, lastbevoordelingen, schenkingen en andere, al dan niet

toevallige, baten. Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders worden

aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

2. Leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door

de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die

een verschillende bijdrage betalen. Ereleden en leden van verdienste (die niet

tevens lid zijn) zijn geen contributie verschuldigd.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

4. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de

algemene vergadering.

5. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen met betrekking tot door leden aan de

vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en boeten.

DONATEURS

Artikel 13

De vereniging kent donateurs; dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich

als zodanig hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging

uitsluitend door een financiële bijdrage te steunen. Hun toelating en hun rechten en

verplichtingen worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

BESTUUR

Artikel 14

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven

natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering

bepaald.

2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden

benoemd. De algemene vergadering kan maximaal drie bestuursleden uit niet-leden

benoemen.

3. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur of van ten minste tien leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproep voor de vergadering

meegedeeld. De voordracht van leden moet ten minste zeven dagen vóór de

vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie genoemd. Het bestuur

benoemt uit zijn midden een secretaris en penningmeester. Deze laatste functies

zijn verenigbaar.

5. De leden van het bestuur kunnen door de algemene vergadering te allen tijde

worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen twee maanden wordt

gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van deze termijn.

6. Mocht het aantal bestuursleden beneden het statutaire minimum dalen, dan vormen

de overgebleven bestuursleden of vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig

het bestuur. Het bestuur is in dat geval verplicht zo spoedig mogelijk een algemene

vergadering bijeen te roepen waarin het bestuur tot ten minste het statutair

minimaal vereiste aantal personen dient te worden aangevuld.

- 6 -

7. De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van drie jaren. Zij treden af

volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Een in een

tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats van zijn

voorganger in. Een nieuw bestuurslid treedt in functie onmiddellijk na afloop van

de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond. Een aftredend

bestuurslid is terstond herkiesbaar, behoudens beperkingen vastgelegd in het

huishoudelijk reglement.

8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels met betrekking tot de

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 15

1. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot

het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze

beperking geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de

vereniging ter zake van deze handelingen.

2. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor

besluiten tot:

I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen,

waarmee een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,--) te boven wordt gegaan,

onverminderd het bepaalde onder II;

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en

geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een

bankkrediet wordt verleend.

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de

vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

maatregelen en van het nemen van de rechtsmaatregelen, die geen uitstel

kunnen lijden;

f. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Deze beperking geldt niet voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de

vereniging met betrekking tot deze handelingen.

3. Het bepaalde in lid 2 onder I en IIf is niet van toepassing voor zover het

uitgaven en/of aangaan van financiële verplichtingen betreft die passen in een

door de algemene vergadering goedgekeurde begroting

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid

komt ook toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

- 7 -

2. In alle gevallen, waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of

meer bestuursleden, kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen

om de vereniging te vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 18

1. Ten minste twee maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden en wel

tussen begin april en eind juni (voorjaarsvergadering) en uiterlijk 6 maanden na

afloop van het verenigingsjaar (najaarsvergadering) behoudens verlenging van

deze termijn door de algemene vergadering.

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit nodig

acht, dan wel op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden, dat bevoegd is

tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen.

3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen

de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op de

wijze, waarop het bestuur de vergaderingen bijeenroept of door een aankondiging

in ten minste één in de plaats van vestiging van de vereniging veel gelezen dagblad.

4. Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels over het bijeenroepen van

algemene vergaderingen.

Artikel 19

1. In de voorjaarsvergadering komen in ieder geval de begroting voor het volgende

verenigingsjaar en het vaststellen van contributies en bijdragen aan de orde.

2. In de najaarsvergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld het jaarverslag

van het bestuur met de jaarverslagen van de commissies, de goedkeuring van de

balans en de staat van baten en lasten met toelichting, de benoeming van de in

artikel 22 lid 3 bedoelde commissie voor het volgende boekjaar, de voorziening in

eventuele vacatures, de decharge van het bestuur en de voorstellen van het bestuur

of leden, die bij de oproeping voor de vergadering zijn aangekondigd.

Artikel 20

1. Degenen, die volgens de statuten of het huishoudelijk reglement toegang tot de

algemene vergadering hebben, kunnen daarin het woord voeren, tenzij in de

statuten of het huishoudelijk reglement anders is aangegeven.

2. Ook degenen, die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel uitmaken van het

bestuur of van andere bij of krachtens het huishoudelijk reglement in te stellen

commissies van de vereniging, hebben toegang tot de algemene vergadering en

kunnen daarin na verkregen toestemming van de voorzitter het woord voeren; zij

hebben in de algemene vergadering echter geen stemrecht. Over toelating van

andere personen beslist de voorzitter.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 10, hebben geschorste leden geen

toegang tot de algemene vergadering.

4. Ieder gewoon lid en ieder juniorlid heeft in de algemene vergadering één stem. Het

stemrecht van een juniorlid wordt uitgeoefend door zijn wettelijke

- 8 -

vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordiger wordt voor de toepassing van

de statuten en het huishoudelijk reglement met een stemgerechtigd lid gelijkgesteld.

Voorwaarde voor het uitoefenen van stemrecht is dat de persoon, die het stemrecht

ter vergadering uitoefent, de presentielijst heeft getekend.

Een bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft in de algemene vergadering

een raadgevende stem.

5. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd

ander stemgerechtigd lid laten uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan voor

maximaal twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.

6

.De voorzitter en de secretaris treden als zodanig ook op bij de algemene

vergadering. Ingeval van hun ontstentenis benoemt de algemene vergadering een

voorzitter en een secretaris voor die vergadering uit de andere bestuursleden, die bij

de vergadering aanwezig zijn. Wanneer geen bestuursleden aanwezig zijn, dan

voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 21

1. Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten of de wet geen grotere meerderheid is

voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte

stemmen.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt

schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig

goedkeurt dat mondeling wordt gestemd. Blanco en ongeldige stemmen worden

geacht niet te zijn uitgebracht. Een besluit kan bij acclamatie tot stand komen,

tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

3. Indien de stemmen staken over een voorstel dat op een zaak betrekking heeft, dan is

het voorstel verworpen.

4. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud

van een besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk voorstel. Wordt

echter onmiddellijk na het uitspreken van het bedoelde oordeel de juistheid daarvan

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de

algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht,

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft dan weer

niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan beslist het lot.

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een

besluit van de algemene vergadering.

7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen omtrent

alle aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen bijeenroeping plaatsgehad

of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift

- 9 -

over het bijeenroepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband

houdende formaliteit niet in acht genomen.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE, JAARVERSLAG, REKENING EN

VERANTWOORDING

Artikel 22

1. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de vereniging zodanig bij te

houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden

gekend.

2. Het bestuur brengt in de najaarsvergadering een jaarverslag uit over de gang van

zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat

van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening

van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding

gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke

bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten

minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De

commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting

en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het

bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle gevraagde

inlichtingen te verschaffen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. Wanneer het onderzoek

bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de commissie zich door een

deskundige laten bijstaan.

4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden zoals bedoeld in de leden 1 en 2, gedurende

zeven jaren te bewaren.

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager

worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en

volledige weergave van de gegevens, deze gegevens gedurende de volledige

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden

gemaakt.

7. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt het bestuur

niet tot decharge over het afgelopen boekjaar.

REGLEMENTEN

Artikel 23

1. De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering

wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd en aangevuld op de wijze, die in het

reglement is aangegeven. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen

bevatten in strijd met de wet en de statuten.

- 10 -

2. Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen van de vereniging

bevatten onderwerpen, die ter aanvulling op en ter uitvoering van de statuten nadere

regeling behoeven of wenselijk zijn.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 24

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene

vergadering, die is bijeengeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de

statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor het bijeenroepen van deze

vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Een voorstel tot statutenwijziging moet tenminste vijf dagen vóór de vergadering

worden gepubliceerd in het officieel orgaan zoals dat is vastgelegd in het

huishoudelijk reglement.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee

derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee

derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit vereiste gedeelte van de

leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede

vergadering bijeengeroepen. Deze wordt gehouden niet eerder dan veertien dagen

en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals

dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige

of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten met een meerderheid van ten

minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

5. Wijzigingen in de statuten en/of de reglementen van de vereniging worden direct

ter kennis van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond gebracht.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van het vorige artikel is ten aanzien

van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de

bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.

3. Wat na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden

vereniging is overgebleven, wordt naar evenredigheid overgedragen aan de leden.

Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering aan wat na

voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging zal

overblijven, echter ook een andere bestemming worden gegeven.

4. De algemene vergadering benoemt de persoon, die de boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging, gedurende zeven jaren dient

te bewaren.

SLOTBEPALING

Artikel 26

In de gevallen, waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.

Indien in het bestuur de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

- 11 -

De comparante is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de comparante is door mij,

notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum als in het

hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Zij heeft

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en vóór het verlijden

van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de comparante en

vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

 
Hoofdsponsor


Sponsoren