info_reglement

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
30-3 
Coach Cafe, info ses
1-4 
Benefiet wedstrijd H
5-4 
Bestuursvergadering
17-4 
ALV RTC Duurstede
22-4 
Pas weekend nieuwe t
3-5 
Bestuursvergadering
26-5 
Vikingschip Happy Ho
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
info_reglement 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HV DORSTETI

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De naam van de vereniging is Hockeyvereniging Dorsteti.

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Wijk bij Duurstede

TENUE

Artikel 2

1.Het tenue van de vereniging is een aquablauw shirt met een zwarte kraag en een zwarte bies aan de mouwen, een zwarte broek/rok en aquablauwe kousen met een zwarte rand.

2. Bij uitwedstrijden naar verenigingen met een shirt en kousen in soortgelijke kleuren als die van Dorsteti, wordt een shirt en kousen met afwijkende kleuren gedragen. Het bestuur bepaalt deze afwijkende kleuren.

3. Het bestuur kan bepalen dat het tenue wordt voorzien van vastgestelde accenten, zoals reclame-uitingen.

4. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten dat wedstrijd spelende leden een shirt in bruikleen krijgen. Het shirt blijft eigendom van de vereniging. De voor het shirt jaarlijks verschuldigde bijdrage maakt deel uit van het voorstel tot vaststelling van de contributie.

5. Het shirt mag uitsluitend tijdens wedstrijden worden gedragen en niet tijdens trainingen

6. De leden zijn verplicht tijdens wedstrijden het tenue te dragen.

7. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur tot wijziging van het verenigingstenue besluiten. Dit besluit behoeft de toestemming van het Bondsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, gehoord de competitieleiding.

8. Wanneer een team in ruil voor het dragen van reclame-uitingen, kleding of financiëlesteun van derden kan ontvangen, dient vooraf met de sponsorcommissie te wordenoverlegd, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 van dit reglement.

9. De keepers dragen een shirt met een kleur, die afwijkt van zowel de shirts van het eigen team als van de veldspelers van de tegenstander.

10. Tijdens wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming verplicht

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 3

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten, met inachtneming van het daaromtrent in de statuten en dit reglement bepaalde.

2. Behoudens goedkeuring van het bestuur, mogen leden geen lid zijn van een andere hockeyvereniging.

3. De leden worden onderscheiden zoals in de artikelen 4 en 5 van de statuten is aangegeven.

4. Spelende leden, die op één oktober van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar worden nader onderscheiden in:

- categorie A: degenen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

- categorie B: degenen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn;

- categorie C: degenen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

- categorie D: degenen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

- categorie E: degenen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen tien jaar zijn;

- categorie F: degenen, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar nog geen acht jaar zijn.

AANMELDING LEDEN EN TOELATING

Artikel 4

1. Een natuurlijke persoon, die lid wil worden, dient het inschrijfformulier op de website (www.dorsteti.nl) geheel ingevuld in te zenden. Minderjarigen worden alleen toegelaten als juniorlid, indien het inschrijfformulier wordt ingezonden door hun wettelijke vertegenwoordiger.

2. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk bericht over al dan niet toelating als lid van de vereniging. Ingeval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

3. Nieuwe leden betalen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld.

4. Voor diegenen, die gedurende het verenigingsjaar (beginnend op 1 juni en eindigend op 31 mei van het daaropvolgende jaar) lid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden vóór 1 december van het desbetreffende verenigingsjaar, de volledige contributie zijn verschuldigd. Degenen, die zich ná 1 december van het desbetreffende verenigingsjaar als lid aanmelden, zijn behalve het entreegeld, contributie verschuldigd naar rato van het aantal maanden plus één, waarop het lidmaatschap in het verenigingsjaar betrekking heeft.

5. Gewone spelende leden, die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar zestien jaar of ouder zijn, zijn verplicht een scheidsrechterskaart te halen.

6. Met toetreding tot de vereniging verklaart een lid zich te onderwerpen aan de statuten,

reglementen en besluiten van de vereniging en van de Koninklijke Nederlandse HockeyBond.

TOELATING DONATEURS EN SPONSOREN

Artikel 5

1. Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van donateurs en over devoorwaarden van de toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

- ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;

- de financiële bijdrage waarmee een donateur de vereniging steunt ten minste een door het bestuur te bepalen bedrag per verenigingsjaar bedraagt;

- de donateur dit bedrag, tenzij met het bestuur schriftelijk anders wordt overeengekomen, in één termijn aan de vereniging voldoet binnen dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende nota;

- de donateur en het bestuur het donateurschap schriftelijk kunnen beëindigen met een opzegtermijn van 4 weken.

2. Sponsoren zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging door een financiële bijdrage of een bijdrage in natura te steunen. Het bestuur beslist per individueel geval, op voordracht van de sponsorcommissie, over het aangaan van een sponsorovereenkomst. Het bestuur kan hiertoe een sponsorreglement vaststellen.

3. Donateurs en sponsoren hebben toegang tot de accommodatie van de vereniging maar geen toegang tot de algemene vergaderingen.

REGISTER LEDEN EN DONATEURS

Artikel 6

1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden en de namen en adressen van donateurs worden bijgehouden.

2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres hiervan onverwijld de secretaris van het bestuur schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten, die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3. De penningmeester draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Wanneer een lid het lidmaatschap opzegt, moeten de voorschriften van artikel 10 van de statuten worden nageleefd. Opzegging moet plaatsvinden vóór 1 mei. Indien de opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en deopzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar laten plaatsvinden, wanneer de opzegging geschiedde:

- wegens verhuizing naar een andere gemeente dan waar de vereniging haar zetel heeft;

- op grond van medisch advies;

- op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, gegronde redenen.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

1. De leden zijn aan de vereniging verschuldigd:

a. entreegeld (eenmalig);

b. contributie en eventuele bijdragen.

2. Voorts zijn leden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten verschuldigd.

3. Nieuwe leden dienen eenmalig een door de algemene vergadering jaarlijks vast te stellen bedrag aan entreegeld te voldoen.

4. De contributie en bijdragen voor de verschillende lidmaatschapscategorieën worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Naast de contributie kunnen specifieke bijdragen, bijvoorbeeld een vrijwilligersbijdrage, worden vastgesteld. De hoogte van deze bijdragen wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

5. De contributie wordt door middel van één of meer nota’s in rekening gebracht door of namens de penningmeester. De eerste nota uiterlijk 1 september van het boekjaar. Het bestuur is bevoegd om elektronische facturen uit te reiken. De betalingstermijn is vastgesteld op 14 dagen na de factuurdatum.

6. Betaling van de contributie en het entreegeld kan uitsluitend door middel van een doorlopende incassovolmacht in één, twee of drie termijnen.

Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd. Voor deelname aan de zaalhockeycompetitie wordt de contributie in een aparte incassoronde in december geïnd

7. Indien een bank, om welke reden dan ook, gelden van een lid dat een machtiging heeft afgegeven niet aan de vereniging overmaakt of terugboekt, zal de vereniging het lid hiervan schriftelijk (ook een e-mail is toegestaan) op de hoogte stellen en alsnog in de gelegenheid stellen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op 14 dagen na de factuurdatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd.

De leden 9, 10 en 11 zijn van overeenkomstige toepassing.

Indien de bank de vereniging er pas 14 dagen na de incassodatum van op de hoogte stelt dat de gelden niet zijn overgemaakt (of teruggeboekt), dan zijn uitsluitend de leden 10 en 11 van overeenkomstige toepassing.

8. Bestaande leden, die de contributie niet door middel van automatische incasso betalen, betalen de contributie in één, twee of drie termijnen. Zij zijn daarnaast administratiekosten verschuldigd. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. De leden kunnen op ieder moment kiezen voor betaling door automatische incasso in één, twee of drie termijnen. Zij zijn dan geen administratiekosten meer verschuldigd.

9. In geval van niet tijdige betaling wordt het lid schriftelijk (ook een e-mail is toegestaan) aangemaand om alsnog binnen 14 dagen na de aanmaningsdatum te betalen. In de aanmaning wordt vermeld dat bij verder uitblijven van betaling het lid - zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling - tevens rente en buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met btw, is verschuldigd.

10.Wanneer niet binnen de in lid 9 genoemde termijn van 14 dagen is betaald dan kan het lid met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst. Dit houdt in dat het lid de rechten, die aan het lidmaatschap zijn verbonden niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid wordt schriftelijk (ook een e-mail is toegestaan) over de schorsing ingelicht.

11. Nadat het lid is geschorst, kan het bestuur de vordering - zonder vooraankondiging aan het lid - uit handen geven en een incassotraject starten. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag in de hoofdsom (tot € 2.500,--).

12. Een lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor het begin van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het lid is dan geen entreegeld verschuldigd.

13. Restitutie van contributie wordt niet verleend, tenzij naar het oordeel van het bestuur, sprake is van een zeer bijzonder geval. Voor restitutie moet een schriftelijk verzoek worden gericht aan het bestuur.

14.In daarvoor - naar het oordeel van de penningmeester - in aanmerking komende gevallen, kan de penningmeester een betalingsregeling treffen. Een verzoek hiertoe moet tijdig en schriftelijk ([email protected]) worden ingediend. De penningmeester bepaalt de voorwaarden en tijdsduur van een betalingsregeling.

SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETES

Artikel 9

1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade, die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging of in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.

2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden, die de desbetreffende zaak het laatst heeft/hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.

4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen - van welke aard dan ook - van leden of derden in het clubgebouw of op het terrein van de vereniging.

5. De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

6. Door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond opgelegde boetes kunnen worden verhaald op degene door wiens schuld de boete is ontstaan.

BESTUUR

Artikel 10

1. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van iederbestuurslid vast.

2. Het bestuur heeft het recht in een ontstane vacature zelf te voorzien onder het voorbehoud dat benoeming van de betrokkene tot bestuurslid in de eerstvolgende algemene vergadering wordt bekrachtigd.

3. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage in zaken, die onder de andere bestuursleden berusten. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter medeondertekend. Hij brengt op de najaarsvergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een van de andere bestuursleden.

4. Tot de taken van de secretaris behoren:

a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, alsmede het ondertekenen van alle verenigingsdocumenten;

b. het bijhouden van het verenigingsarchief;

c. het zorgdragen voor notuleren van algemene vergaderingen en ondertekening van de vastgestelde notulen;

d. het notuleren van bestuursvergadering en ondertekening van de vastgestelde notulen;

5. Tot de taken van de penningmeester behoren:

a. het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

1. b. het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel beheer aan dealgemene vergadering.

Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hemberustende gelden en andere activa, die aan de vereniging toebehoren of die devereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester mag slechts tussentijdsaftreden, indien de boeken door de kascommissie zijn goedgekeurd.

6. De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen tot een door het bestuur vast testellen maximumbedrag.

7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien een bepaalde taak tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij een bestuurslid bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11

1. De oproep tot bestuursvergaderingen geschiedt ten minste zeven dagen tevoren per e-mail.

2. De oproep bevat behalve de datum, plaats en het tijdstip, de te behandelen onderwerpen.

3. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen ten aanzien van alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

4. Toegang tot bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden en zij die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

5. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

6. Van de bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden op een door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 12

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

2. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Alle stemmingen in bestuursvergaderingen geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuursleden schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

4. Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

5. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen. Buiten een vergadering kan een besluit slechts worden genomen met algemene stemmen en kunnen de stemmen alleen schriftelijk of per e-mail worden uitgebracht. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten die zijn genomen op de in dit lid bedoelde wijze.

6. Het bestuur is bevoegd reglementen of gedragregels vast te stellen met betrekking tot alle onderwerpen, waarvan het bestuur vastleggen in een reglement of gedragsregels wenselijk acht mits dit niet in strijd is met de wet, de statuten of het huishoudelijk

reglement. De reglementen en gedragsregels worden via het officieel orgaangepubliceerd.

COMMISSIES

ARTIKEL 13

1. 1. De vereniging kent commissies. Deze commissies worden - behalve de kascommissieingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde ook door het bestuur worden ontbonden.

2. Bestuursleden hebben het recht vergaderingen van een commissie - uitgezonderd vergaderingen van de tuchtcommissie - bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar hebben geen stemrecht.

3. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

4. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Zij brengen bovendien aan het einde van het verenigingsjaar over dat jaar schriftelijk

verslag uit aan de algemene vergadering

5. Iedere commissie dient voor het begin van een verenigingsjaar een begroting voor dat jaar in. Het bestuur kan van een commissie een tussentijdse rapportage over de financiële stand van zaken verlangen.

6. De vereniging kent in ieder geval de volgende commissies:

- kascommissie;

- tuchtcommissie;

- evenementencommissie;

- commissie communicatie en sponsoring;

- accommodatiecommissie;

- technische commissie.

7. De kascommissie is de commissie zoals bedoeld in artikel 22 lid 3 van de statuten en wordt door de algemene vergadering benoemd. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft en haar de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

8. De tuchtcommissie wordt benoemd door het bestuur. De commissie heeft tot taak het beoordelen van handelingen van leden op strijd met de statuten en reglementen van de vereniging en van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en het opleggen van straffen en maatregelen. De samenstelling en werkwijze van de tuchtcommissie worden vastgelegd in een tuchtreglement.

OFFICIEEL ORGAAN

Artikel 14

1. De vereniging heeft een officieel orgaan (website en elektronische nieuwsbrief). De bijdrage voor de instandhouding van dit orgaan wordt jaarlijks bij vaststelling van de begroting door de algemene vergadering vastgesteld.

2. Het bestuur benoemt een communicatiecommissie, die met de opmaak en redactie van de website en met de opmaak, de redactie en het verspreiden van het officieel orgaan is belast.

3. Via het officieel orgaan vindt aankondiging plaats van onder meer:

- algemene vergaderingen;

- wedstrijden en toernooien;

- besluiten en mededelingen, die het bestuur van belang acht.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

1. Ten minste twee keer per jaar wordt een algemene vergadering (voorjaarsvergadering en najaarsvergadering) gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het bestuur dit gewenst acht.

2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste vijftien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het officieel orgaan van de vereniging met gelijktijdige vermelding van de agenda.

3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering

op verzoek van ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden op een termijn van

niet langer dan vier weken na de indiening van dat verzoek, dat bij aangetekende brief,

onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur moet zijn gedaan.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 2 van dit artikel, of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een in de gemeente Wijk bij Duurstede veel gelezen dagblad.

Besluiten, die worden genomen in een op de in dit lid genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering, hebben dezelfde rechtskracht als besluiten, die zijn genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering.

4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich naar zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of de verdere toegang tot de vergadering te ontzeggen.

5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezigen vóór de vergadering hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Alleen stemgerechtigde leden, waarvan de namen op de presentielijst voorkomen, mogen aan de stemmingen deelnemen.

6. Voordat stemming over personen plaatsvindt, wijst de voorzitter drie stemgerechtigde leden aan die de stemmen tellen en de uitslag meedelen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming mee aan de vergadering.

7. Bij hoofdelijke oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter, hun stem uitbrengen.

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten, die

- getekend zijn;

- onleesbaar zijn;

- een persoon niet duidelijk aanwijzen;

- de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

- voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

9. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de algemene vergaderingen.

De notulen worden uiterlijk twee maanden na de algemene vergadering via het officieel orgaan ter kennis van de leden gebracht en dienen in de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. Zij worden vervolgens door de voorzitter en secretaris ondertekend.

JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG

Artikel 16

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk op 1 september, een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de vereniging te maken en op schrift te stellen.

2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten gedurende zeven jaren oppapier te bewaren.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Het ontbreken van deze melding staat goedkeuring in de weg. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed. Goedkeuring brengt geen decharge voor het bestuur met zich mee.

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

1. Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van eenalgemene vergadering, die is bijeengeroepen met de mededeling dat wijziging vanhet huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor het bijeenroepenvan de vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

2. Ten minste vijf dagen vóór de algemene vergadering moet het voorstel, waarin dewijziging van het huishoudelijk reglement woordelijk is opgenomen, via het officieelorgaan ter kennis van de leden worden gebracht.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft eenmeerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen

4. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

5. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden direct ter kennis van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond gebracht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

In de gevallen, waarin door het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur. Indien in het bestuur de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 19

Het huishoudelijk reglement is beschikbaar via de website van de vereniging.

 

 
Hoofdsponsor

Sponsoren